Contributie

De contributie wordt in 2 termijnen geïnd. Uitzondering hierop is de contributie van de kleuters en leden van de turnselectie. Deze wordt per kwartaal verrekend. Word u in de loop van het seizoen lid dan wordt de contributie naar rato in rekening gebracht.

Contributie per  1 augustus 2019 voor 1 uur per week
Voor een 2de uur recreatie turnen, springen en freerunnen betaalt u slechts € 62,50 per half jaar.

 per kwartaal per half jaar
Kleuters leden t/m 6 jaar € 37,50 € 75,50
Jeugd leden t/m 11 jaar nvt € 75,50
Junioren leden 12 t/m 15 jaar nvt € 81,50
Senioren leden 16 jaar en ouder nvt € 87,50
Aerobics/trimmen leden 16 jaar en ouder nvt € 92,00
Freerunnen alle leeftijden nvt € 87,50
Niet trainend lid nvt € 27,50
Lidmaatschap is inclusief bondscontributie/verzekering.

Wedstrijdgeld selectieleden per seizoen:
De kosten voor wedstrijden zijn opgenomen in het extra bedrag dat boven de basiscontributie wordt berekend. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur besluiten een vergoeding aan deelnemende leden te vragen voor een specifieke wedstrijd.

Inschrijfgeld nieuwe leden: € 15,00

Opzegging van het lidmaatschap:
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van UDI Gymnastics Westland op willen zeggen dan dient u er rekening mee te houden dat opzeggen slechts op twee momenten gedurende het seizoen mogelijk is:
  1. voor het einde van het seizoen (opzegging dient vóór 1 juli ontvangen te zijn), of
  2. voor het einde van de eerste seizoenshelft welke loopt tot 31 januari (opzegging dient vóór 1 januari binnen te zijn).  Voor selectieleden geldt dat zij uitsluitend aan het einde van het gehele seizoen kunnen opzeggen.

Terugstorting van contributie bij tussentijdse opzegging van leden is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. Uitsluitend opzeggingen die schriftelijk of per e-mail voor de bovengenoemde data bij de ledenadministratie binnen zijn worden in behandeling genomen.

Tijdelijk stopzetten van contributie of tussentijdse opzegging van leden is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. Onder langdurig wordt verstaan minimaal 3 maanden afwezig bij de trainingen. Indien de training binnen 3 maanden wordt hervat, geheel of gedeeltelijk, dan wordt de contributie niet stop gezet of aangepast.

Wanneer een van bovenstaande situaties zich voordoet dient u direct contact op te nemen met onze ledenadministratie. Achteraf worden er geen correcties gedaan.

Ledenadministratie
ledenadministratie@udiwestland.nl