Algemene voorwaarden UDI Westland

Voor het lidmaatschap van UDI Westland, gelden de volgende algemene voorwaarden:

 1. Ieder aankomend lid (muv het freerunnen) mag twee proeflessen nemen om te zien of hij/zij de les leuk vindt. Freerunners mogen één gratis proefles. Deelnemers aan de ouder/kindgym betalen per deelname.
 2. Inschrijving vindt vervolgens plaats door het invullen van de gegevens via de link op de website en een afgegeven van een ondertekend machtigingsformulier. Informatie kunt u vragen  bij de leiding en kan daar ook .
 3. Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers zich bekend met deze algemene voorwaarden.
 4. Het lidmaatschap kan ingaan op ieder moment van het seizoen. Het seizoen loopt gelijk aan het schooljaar basisschoolonderwijs regio Midden.
 5. Contributie is verschuldigd per de 1e of de 15e van de maand (eerste optie nadat je lid wordt.) En contributie loopt altijd door t/m 31 jan wanneer opgezegd voor 1 januari en t/m einde seizoen wanneer opgezegd na 31 januari. Bij de selectie loopt de contributie altijd tot einde seizoen. Bij inschrijving in de loop van het seizoen zal de contributie naar rato worden berekend.
 6. Betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. De incasso van de standaard contributie vindt plaats eind augustus en eind januari (voor selectieleden turnen extra medio november en medio april. De incasso van de extra activiteiten, trainingen en wedstrijden wordt tussentijds gedaan en wordt vooraf gecommuniceerd per e-mail. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en gepubliceerd op de website https://www.udiwestland.nl/contributie/
 7. Door het invullen van de betalingsgegevens wordt akkoord gegeven voor automatische incasso van de contributie, inschrijfgeld, eventuele bijdrage in wedstrijdkosten, extra trainingen en activiteiten. De betalingsgegevens zijn onderdeel van het inschrijfformulier.
 8. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid en opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de leiding van het lid en aan de ledenadministratie ledenadministratie@udiwestland.nl
 9. Opzegging van uw lidmaatschap van UDI Gymnastics Westland kan op twee momenten:
  1. voor het einde van het seizoen (opzegging dient vóór 1 juli ontvangen te zijn), of
  2. voor het einde van de eerste seizoenshelft welke loopt tot 31 januari (opzegging dient vóór 1 januari binnen te zijn).
  3. Voor selectieleden geldt dat zij uitsluitend aan het einde van het gehele seizoen kunnen opzeggen.
   Uitsluitend opzeggingen die schriftelijk of per e-mail voor de bovengenoemde data bij de ledenadministratie binnen zijn, worden in behandeling genomen.
 10. Terugstorting van contributie is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. Onder langdurig wordt verstaan minimaal 3 maanden afwezig bij de trainingen. Indien de training binnen 3 maanden wordt hervat, geheel of gedeeltelijk, dan wordt de contributie niet stopgezet of aangepast.
 11. Strippenkaarten zijn geldig tot 6 maanden na afgifte op de eerste les van de strippenkaart. De sporter heeft 26 weken de tijd om 20 lessen op te maken. Strippenkaart worden vanaf 1 januari 2023 niet meer aan nieuwe leden uitgegeven. De bestaande strippenkaarthouders mogen -tot nader order- nog wel op deze manier blijven sporten.

Vastgesteld tijdens ALV in april 2019 en bestuursvergadering van 14 november 2022